Polityka prywatności 5Klepek

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W FIRMIE 5 KLEPEK MICHAŁ KLEPKA

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną do stosowania procedur i narządzi w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w ramach działalności gospodarczej 5Klepek Michał Klepka są następujące dokumenty:

 • w zakresie prawa międzynarodowego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • w zakresie prawa krajowego: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami w tym z 2018r.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z ww. aktami prawnymi a także, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 • Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Michał Klepka, prowadzący działalność gospodarczą o nazwie 5 Klepek Michał Klepka (zwana dalej 5Klepek), mająca swoją siedzibę w Warszawie 03-982 przy ul. Polskich Skrzydeł 6/55, NIP 7162230828, REGON 147269076, email: biuro@5klepek.pl.

Firma – jako administrator danych osobowych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu realizować wymóg Rozporządzenia i w ten sposób chronić dane osobowe Klienta. Rozporządzenie, o którym mowa, zostało uchwalone 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 • W jakim celu i jak długo będziemy przechowywać dane osobowe

 

5 Klepek przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych osobowych to powód, dla którego przetwarzamy dane osobowe. W przypadku pojawienia się nowych celów, dla których niezbędne może okazać się przetwarzanie danych osobowych – zostaną Państwo odrębnie poinformowani o tym. Tabela zawarta poniżej zawiera cel przetwarzania danych i jego podstawę prawną.

Cel Wyjaśnienie Podstawa prawna Długość okresu przetwarzania danych
Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązywanie umowy lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej umowy Chodzi tu o wszelkie czynności związane z przygotowaniem i zawarciem umowy, jej realizacji, analizy i oceny ryzyka, archiwizacji i wykonania innych czynności prawnych związanych z umową. Firma otrzymuje w tym celu od Państwa stosowny formularz, na podstawie którego przygotowywana jest umowa.

 

W przypadku zapisywania na zajęcia osoby nieletniej dane osobowe podawane są rodzica lub opiekuna prawnego.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i/lub lit. f) Do czasu zakończenia współpracy lub zakończenia umowy, a po tym czasie, do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub innych celach zgodnych z prawem. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych
Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym Chodzi o czynności związane z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych i konieczności rozliczania otrzymanych dotacji w związku z udzielaniem wsparcia osobom fizycznym lub pracownikom podmiotów gospodarczych. Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz przepisy szczególne Do czasu wygaśnięcia wsparcia, a po tym fakcie w celach rozliczania, zachowania trwałości wsparcia i innych celów określonych stosownymi przepisami.
Gromadzenie opinii i danych w ramach badań i analiz realizowanych w związku ze współpracą z podmiotami publicznymi lub prywatnymi Chodzi o czynności wykonywanie w związku z realizowanymi badaniami i analizami np. obejmujących wywiady lub ankiety, w których mogą pojawić się dane osobowe uczestników badania. Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) oraz przepisy szczególne Do czasu zakończenia badania lub analizy, a w przypadku wyrażonej zgody w okresie publikacji wyników badań za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej i/lub w formie papierowej lub do momentu wycofania zgody.
Sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem poczty elektronicznej Chodzi o czynności podejmowane w związku ze wspólnym dążeniem do podpisania umowy sprzedaży pomiędzy 5Klepek i klientem poprzez wymianę informacji dotyczących warunków i szczegółów towarów lub usług.

 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) Do czasu podpisania umowy sprzedaży produktów lub usług, a w przypadku braku umowy do czasu prowadzenia negocjacji lub za zgodą w terminie ustalonym z klientem lub do czasu wycofania zgody.
Sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej W ramach wskazanego celu 5Klepek będzie przetwarzać dane klienta, po to aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług strony internetowej lub aplikacji mobilnej. W tym zakresie przetwarzane będą m.in. identyfikatory, jak adres IP lub informacje geolokalizacyjne. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) Przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.

W przypadku podpisania umowy – do czasu zakończenia, a po tym czasie dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub innych celach zgodnych z prawem. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Marketing produktów i usług w zakresie uzyskanej zgody Poprzez ten cel należy rozumieć marketing, a w szczególności informowanie przez 5Klepek o nowopojawiających się usługach i produktach poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej. Marketing może być realizowany także w oparciu o profilowanie, które oznacza przetwarzanie w celach marketingowych informacji uwzględniających Państwa preferencji. Wykorzystując profilowanie 5Klepek na podstawie dotychczasowej współpracy może dostosować kierowane do Klienta oferty handlowe. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź w ciągu 12 miesięcy od zakończenia współpracy z 5Klepek.
Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy lub w związku ze współpracą z 5Klepek; są to między innymi:

1/ zabezpieczenie właściwej realizacji sprzedaży usług lub produktów przez 5Klepek, zabezpieczenie bezpieczeństwa pracowników i mienia, z zachowaniem prywatności i godności osób,

2/ zapewnienie bezpieczeństwa transakcji lub umowy, w szczególności zapobieganie nadużyciom,

3/ dostosowanie treści marketingowych 5Klepek w zależności do zainteresowań Klienta,

4/ ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,

5/ wewnętrzne cele administracyjne.

Oceniając czy właściwe cele są uzasadnione, 5Klepek bierze m.in. pod uwagę:

a/ wszelkie związki między celami w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania,

b/ kontekst, w którym zebrano dane osobowe, a w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem,

c/ charakter danych osobowych,

d/ ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania,

e/ istnienie odpowiednich zabezpieczeń.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. e), f) Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 5Klepek stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania danych będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 • Skąd Firma pozyskuje dane osobowe Klienta

 

Firma przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Klienta (np. podane na formularzach zgłoszeniowych, umowach, wizytówkach, nadesłane mailem lub przekazane poprzez aplikację mobilną) lub ze źródeł publicznych KRS, CEIDG. Firma nie pozyskuje danych z innych źródeł oraz nie przekazuje pozyskanych danych innym podmiotom gospodarczym czy osobom fizycznym. Wszystkie dane w formie elektronicznej przechowywane są na szyfrowanych dyskach lub katalogach, w wersji papierowej w zabezpieczonym miejscu. Po zakończeniu okresu przetwarzania dane, są one skutecznie niszczone/kasowane.

 • Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Firma?

 

W zależności od relacji łączących Klienta z 5Klepek możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od klienta:

 1. dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr konta bankowego
 2. dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
 3. dane dziecka: imię i nazwisko, szkoła, klasa,
 4. dane firmy: nazwa, adres, NIP,
 5. w przypadku umów z pracownikami (etat, prace zlecone, umowy o dzieło) dodatkowo: imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego, pesel, nazwa i adres Urzędu Skarbowego, numer konta bankowego.
 • Komu mogą być powierzone dane Klienta

 

Dostęp do danych osobowych Klienta – wewnątrz 5Klepek – będą mieć wyłącznie administrator oraz upoważnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane Klienta mogą być ujawnione przez 5Klepek, może to nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach o wyraźnej podstawie prawnej ujawnienia danych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot przewarzający dane osobowe w imieniu 5Klepek, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami danych osobowych – w zależności od relacji łączących Klienta z 5Klepek – mogą być:

 1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, policja, Izba Skarbowa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta), i inne
 2. podmioty, którym 5Klepek powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów np. dostawcy przesyłek kurierskich,
 3. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego, np. kancelarie prawne,
 4. zakłady ubezpieczeń.
 • Realizacja praw

 

W ramach jakiejkolwiek współpracy z 5Klepek przysługuje Klientowi prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych jeśli Klient uzna przetwarzanie ich przez Firmę niezgodnie z rzeczywistością,
 3. usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez 5Klepek danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Firmy,
 6. cofnięcia w każdym momencie udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania danych. Zgodę Klient może wycofać jedynie w formie pisemnej np. elektronicznej – mailem.

W przypadku: rezerwacji, zawierania umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

W przypadku uznania, iż 5Klepek przetwarza dane Klienta niewłaściwie i narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany/profilowany

 

W przypadku łączącej Klienta z 5Klepek umowy lub w przypadku podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia, na mocy uzyskanej zgody, przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany na macy przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Może to skutkować podejmowaniem decyzji o profilowaniu informacji.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z 5Klepek umowy o świadczenie usług oferowanych przez 5Klepek, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez 5Klepek działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez 5Klepek ciążącego na 5Klepek obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO.

 • Polityka „COOKIES”

 

Ta strona używa plików cookies w celu optymalizacji treści w obszarze serwisu. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, tablet, telefon, telewizor), służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z witryny internetowej. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania treści. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Większość plików „cookies” jest automatycznie usuwanych z dysku twardego urządzenia po zakończeniu sesji (zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają jednakże na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania strony, zatem nie są usuwane w sposób automatyczny – zapisują się na urządzeniu końcowym.

Każdy Użytkownik, w każdym momencie, może samodzielnie wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednakże może spowodować ograniczenia/utrudnienia związane z korzystaniem ze strony. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji stosowanej przeglądarki internetowej lub poprzez użycie programów służących w tym celu (w tym narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego Użytkownika).

Użytkownik może określić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. przeglądarce internetowej.

 

 • Kontakt

 

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z 5Klepek w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób 5Klepek wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: biuro@5klepek.pl